Tyršovo nábřeží

  • kde Trhové Sviny
  • kdy červenec 2015
  • jak koncept architektonického řešení
  • kdo Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová

Nedostatek stavebních parcel v Trhových Svinech je v dlouhodobém kontrastu s širokou nabídkou nemovitostí v centru města. Není o ně zájem. Řada objektů tak chátrá, vnitřní město se vylidňuje. Proč? Fenoménem současného bydlení se staly nově vznikající sídelní kaše (urban sprawl) na okrajích měst – krajinu zabírající místa bez jasné urbánní struktury a návazností, s velkými docházkovými vzdálenostmi, nedostatečnou občanskou vybaveností a s tím spjatou zvýšenou dopravní zátěží celého města. Dnes už víme, že tyto rychle se rozrůstající satelity přináší řadu zásadních problémů, a to jak lokálních, tak globálních. Pouhé konstatování však nestačí. Jedině nabídkou alternativy minimálně stejně kvalitního bydlení uvnitř měst můžeme výše popsané negativní jevy změnit. Historické centrum Trhových Svinů disponuje z tohoto hlediska velkým potenciálem. Minimální docházkové vzdálenosti, intimita soukromých zákoutí, poetičnost a silný genius loci jsou jen torzem z výčtu jeho předností. Bez komplexní regenerace celé městské památkové zóny však místo zůstane zanedbanou, nikým nevyhledávanou lokalitou uprostřed města. Krom zmíněných, dnes často opouštěných, stávajících objektů zde existuje i několik proluk a hlavně volný prostor Tyršova nábřeží k zastavění přímo vybízející.

Ještě v první polovině 20. století se jednalo o místo za hranicí města, respektive za jeho kompaktní částí, za kterou stálo už jen několik samostatných stavení. Teprve v druhé polovině 20. století se město nebývale rozrostlo, plošně zněkolikanásobilo. Za historickou částí vzniklo (mimo jiné) měřítkově i charakterově zcela odlišné Sídliště. Mezi ním a starou částí města zůstal až dodnes koncepčně nepojednaný prostor – Tyršovo nábřeží.

Poloprázdné zanedbané místo bez jakékoliv jednotící idey postrádá smysluplné využití. Od Tyršova nábřeží by díky výraznému terénnímu převýšení mohl existovat nejimpozantnější pohled na Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tohoto potenciálu není využito. Naopak: zcela nevhodné umístění dodnes existujících objektů sběrných surovin a desítek garáží v těsné blízkosti kostela zůstává odstrašujícím mementem předlistopadové doby. Prostorově neukotvený objekt tržnice vystavěný začátkem 80. let představuje další nešťastný, dodnes přeživší, počin z 80. let minulého století. Se slavnou érou svinenských trhů nemá nic společného, spíše než tržnici připomíná původní čekárnu autobusového nádraží či objekt šaten u stadionu.

Koryto Farského potoka se před několika málo lety změnilo k nepoznání: zatravněné svažité břehy nahradila kamenná stěna. Takovou úpravou se zvýšila průtočnost, kvůli častým záplavám se jednalo o žádoucí úpravu. Škoda, že se při návrhu nepracovalo s vodotečí jako s městotvornou součástí veřejného prostoru.

Podél Tyršova nábřeží navrhujeme kompaktní zástavbu dvanácti domů, historické centrum doplňující v logický celek. Bezprizorní prostor získá smysl. Měřítko navržených domů a způsob uličního zastavění připodobňujeme navazující kompaktní zástavbě. Vnitřní město rozšiřujeme. Hmotová i tvarová jednoduchost a čistota detailu dává šanci vzniku kvalitní současné architektuře. Podrobná architektonická studie, vymezující limity a regulativy této nové zástavby, je nezbytným klíčem k dobrému výsledku.

Upravený stupňovitý břeh potoka předurčený pro posezení a vnímání odrážejících se krás okolí ve vodní hladině je důležitým akcentem, ústředním prvkem nově vzniklého veřejného prostranství.

Výčet navržených úprav: Odstranění objektu tržnice . Odstranění objektů bývalého areálu sběrných surovin . Návrh nové ulice na pravé straně Tyršova nábřeží, tvořené řadou cca deseti domů drobného měřítka, určených převážně pro individuální bydlení . Návrh dvou novostaveb drobného měřítka, určených převážně pro individuální bydlení v místě areálu bývalých sběrných surovin . Pravobřežní cesta spojující Dobrovského a Jeronýmovu ulici . Vysazení aleje stromů podél pravého břehu Farského potoka . Vodní prvek – úprava části vodního koryta: vznik rozšířené plochy vodní hladiny se stupňovitým břehem předurčeným pro posezení a protějším břehem ozeleněným kvetoucí travinou . Stavební úprava stávajícího mostu . Dvě nové lávky pro pěší a dvě nové pěšiny na tyto lávky navazující, spojující historické centrum s okolními čtvrtěmi . Úprava parteru garážového ghetta, sjednocení vzhledu garáží shodnou barvou stěn a shodnou povrchovou úpravou vrat . Vysazení aleje stromů podél garáží . Neformální hřiště pro větší děti v parku pod kulturním domem – lanové atrakce a prolézačky natažené mezi stávajícími stromy . Nová zkratka k zahrádce u Restaurace U Čáhů . Změna povrchu komunikace . Vymezení parkovacích stání . Úprava veřejného osvětlení . Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře

Celé portfolio Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny část 1. naleznete zde.

  • úvod