Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

  • kde Zlín
  • kdy leden 2019
  • jak architektonická soutěž | 2. místo
  • kdo Barbora Ditzová, Veronika Indrová, Jiří Weinzettl

Náměstí a přiléhajícím ulicím chybí v současnosti důstojnost, atraktivita, reprezentativnost a hlavně obyvatelnost. Dnes nezastavěnou zelenou plochu v jižní části náměstí znovu vyplňujeme hmotou domů. Půdorysný tvar nově navržených objektů vychází z historické stopy původní zástavby. Nová zástavba vydělí z náměstí rušnou třídu Tomáše Bati, což povede ke zvýšení pobytovosti v řešeném prostoru náměstí. Pod nezastavitelnou částí Náměstí Míru navrhujeme dvoupodlažní veřejné parkoviště.

Náměstí Míru, stejně jako přiléhající ulice, představuje nejstarší část Zlína. Přesto, že zde došlo v průběhu dvacátého století k několika zásadním zásahům, půdorysná stopa tohoto historického prostranství zůstala krom jižní části v podstatě zachovaná. Současná podoba náměstí však neodpovídá důležitosti místa. Náměstí v současnosti chybí důstojnost, atraktivita, reprezentativnost a hlavně obyvatelnost.

Dnes nezastavěnou zelenou plochu v jižní části náměstí znovu vyplňujeme hmotou domů. Půdorysný tvar nově navržených objektů vychází z historické stopy původní zástavby, kterou sice nelze zopakovat, lze se však vrátit k základnímu archetypálnímu principu uvození a definování hlavního prostranství navazujícími sevřenými ulicemi a parafrázovat tak respektovanou minulost. Nová zástavba vydělí z náměstí rušnou třídu Tomáše Bati, což povede ke zvýšení pobytovosti v řešeném prostoru náměstí. S různorodou nabídkou restaurací, kaváren a obchodů se parter novostaveb otvírá i do vzniklého veřejně přístupného průchozího vnitrobloku, který nabídne alternativu ozeleněné stinné atmosféry. Ve vyšších podlažích předpokládáme bydlení (orientované zejména do náměstí), občanskou vybavenost a kanceláře (orientované do třídy Tomáše Bati). Součástí navrženého bloku bude i objekt s výrazným prvkem vyvýšeného krytého pódia, otevírajícím se jak do náměstí, tak do vnitrobloku. (Díky posuvnému předstupni před pódiem ze strany náměstí bude možné prostor jeviště v běžném provozu zpřístupnit formou širokého pobytového schodiště. Při představení bude předstupeň posunutý dál od hrany pódia a poslouží jako jedna z forem sezení pro diváky.) Předpokládáme, že půjde o městský dům, svým univerzálním vnitřním prostorem předurčený pro nejrůznější společenské, výstavní a kulturní akce. Dvouúrovňová střešní terasa bude využita mimo jiné jako vyhlídková plocha. Součástí objektu je i částečně kryté stupňovité hlediště, pod nímž vede rampový vjezd do podzemních garáží.

Prostor Náměstí Míru a přiléhající ulice Rašínova, Soudní a Bartošova ponecháváme v režimu pěší zóny. Zásobovací vozy se budou ve vyhrazenou dobu pohybovat v jednosměrném provozu od ulice Rašínovy do ulice Soudní a na náměstí ve směru hodinových ručiček. Hlavní středová plocha náměstí bude vydlážděna z pojezdového materiálu, což umožní nejen pohodlné zásobování objektů po celém obvodu náměstí, ale i snadnou manipulaci s dočasným hmotným mobiliářem instalovaným pro různé příležitosti. Pod Náměstím Míru navrhujeme dvoupodlažní veřejné parkoviště s kapacitou cca 220 stání, dopravně přístupné z třídy Tomáše Bati. Veřejné garáže záměrně umisťujeme pouze pod nezastavitelnou částí náměstí. Předpokládáme, že suterénní prostory pod budoucím blokem budou využity převážně jako soukromé parkoviště určené uživatelům plánovaných novostaveb a lze je racionálně vyprojektovat až v době, kdy bude existovat jasný návrh těchto domů. Dopravní režim třídy Tomáše Bati ponecháváme dle požadavku zadavatele nezměněn, pouze při její pravé straně navrhujeme podélná parkovací stání a vjezd/výjezd do podzemních (veřejných i soukromých) garáží, umístěný pod plánovaným krytým pódiem. Před Kostelem svatého Filipa a Jakuba výrazně snižujeme počet parkovacích stání. Celkem rušíme cca 78 parkovacích stání (34 v ulici Bartošova, 40 před Kostelem svatého Filipa a Jakuba, 4 před radnicí) a navrhujeme cca 318 (220 v podzemním veřejném parkovišti, 50 v soukromém parkovišti pod nově vzniklým blokem, 4 před radnicí, 7 před Kostelem svatého Filipa a Jakuba, 37 na třídě Tomáše Bati).

Rozličným povrchem rozdělujeme náměstí do několika zón: po obvodu (v parteru budov) navrhujeme žulovou dlažbou malého formátu (mozaika 6×6 cm), zaručující velmi pohodlnou chůzi a umožňující umístění venkovního sezení bez nutnosti budování nevhodných dřevěných pódií. Plochu před radnicí jednoznačně vymezujeme hladkou řezanou dlažbou, čímž jí dodáváme na významu, zvyšujeme důstojnost a posilujeme samu architekturu radničního bloku. Do hladké dlažby budou zakomponovány schody/rampa pro bezbariérový přístup do radnice a trojice vlajkových stožárů. Důstojný předprostor tak vznikne i před Pomníkem obětem totality. Vnitřní obdélníkovou plochu náměstí dláždíme bílou řezanou kostkou, jasně definující univerzální společenský prostor předurčený pro nejrůznější akce. Způsob kladení a přesnost řezané (ne štípané) kostky představuje novodobý přístup k tradičnímu materiálu. V přiléhajících ulicích volíme obdobný model: plochy navazující na parter domů dláždíme pochozí kamennou mozaikou, středové plochy (a vjezdy) pojezdovou žulovou kostkou 10×10 cm. Na rozhraní ulice Bartošova a náměstí Míru navrhujeme široké pobytové rampové schody. Nalevo od nich bude vydlážděn plynule stoupající chodník umožňující bezbariérový přístup.

Atmosféru náměstí zpříjemňují zejména v letních měsících dva navržené vodní prvky. Kašna obdélníkového tvaru bude moderním uměleckým dílem, důležitým akcentem, jedním z ústředních prvků náměstí. Druhý (nehmotný) vodní prvek v podobě trysek chrlících vodu přímo z dlažby výrazně osvěží okolní klima. Mezi tryskami se lidé budou volně pohybovat. Stávající lampy veřejného osvětlení budou vyměněny za světla nová, jednotná, vykazující lepší vlastnosti nejenom z hlediska energetické a provozní náročnosti, ale i z hlediska světelné pohody, oslnění, světelného znečištění atd. Na náměstí počítáme také s atmosferickým nasvětlením fasády radnice, vodní hladiny kašny a sochy sv. Donáta a sv. Floriána. V řešeném území předpokládáme velký výběr možností pro posezení a to z více i méně formálních forem zohledňujících všechny věkové skupiny a ergonomii. Převažujícím typem bude lavička s opěrákem a područkami (například Preva Urbana). Všechny prvky mobiliáře včetně veřejného osvětlení, typových odpadkových košů, směrovníků, plakátovacích sloupů, informačních nosičů a stojanů na kola volíme v jednotné barvě RAL 7016 (antracitově šedé), neexhibujícího jednoduchého designu, tvaru uzpůsobeného funkci, důstojně reprezentující současnost.

Důležitou roli v celkové koncepci krajinářského řešení hraje usměrnění vzrostlé zeleně a nevyužitelných travnatých ploch tak, aby odpovídaly atmosféře hlavního městského prostoru. Stromy na východní straně náměstí odstraňujeme, příliš upozaďují sochy sv. Donáta a Floriána. V severní části naopak doplňujeme druhou řadu stromů a vytváříme tak ideální stinné pobytové místo předurčené pro různorodý mobiliář a předzahrádky. Pro novou výsadbu stromů navrhujeme použití druhu jasan zimnář, platan javorolistý nebo javor babyka, kultivar s užší korunou (Acer campestre „Elsrijk“), malý strom (8–10 m) s uzavřenou korunou (4–6 m) netrpící padlím, s úrovní nasazení koruny kolem 2,5 m. Listy posledně jmenovaného jsou menší než u původního druhu a později opadávají. Je výborným alejovým stromem pro městské prostory. Snáší trvalejší zastínění i horka, tolerantní je i k zadláždění.

Z řešených prostor přilehlých k náměstí považujeme za nejdůležitější prostranství před Kostelem sv. Filipa a Jakuba. Stávající parkoviště zde výrazně redukujeme. Nově navržené stromy, změna povrchu a mobiliář napomůžou zlepšení kvality a pobytovosti předprostoru této významné církevní stavby.

Realizace bude rozdělena do více etap. V první etapě předpokládáme celkovou úpravu náměstí včetně vybudování podzemního veřejného parkoviště. V ideálním případě bude do první etapy zahrnutá i výstavba městského domu s venkovním pódiem a krytým hledištěm nad vjezdem do garáží. V rámci první etapy je možné v místě tohoto objektu realizovat pouze provizorní dočasné pódium, které by využívalo zázemí situované (stejně jako veřejné záchody) v podzemních garážích v těsné návaznosti na pódium a bezbariérový vstup. V další etapě dojde k realizaci ostatních nadzemních objektů vytvářejících blok mezi náměstím a třídou Tomáše Bati, tedy domů navazujících na objekt s pódiem. Pod nimi by vzniklo druhé podzemní parkoviště s kapacitou vyvozenou z jejich stavebního programu. Do doby realizace druhé etapy by v místě plánované zástavby zůstala zelená plocha včetně stávajícího vodního prvku. Došlo by pouze k její kultivaci, odstranění většiny jehličnatých stromů a realizaci nových chodníků (z lineární betonové dlažby prorostlé travou – viz grafická část návrhu). Úpravy přiléhajících ulice a prostoru před Kostelem sv. Filipa a Jakuba mohou být rozděleny do dalších etap vycházejících z momentálních ekonomických možností města.

  • úvod