Regenerace MPZ Trhové Sviny

  • kde Trhové Sviny
  • kdy červenec 2015
  • jak koncept architektonického řešení
  • kdo Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová

Předložený koncept architektonického řešení úprav veřejného prostranství severní části městské památkové zóny Trhové Sviny, vymezené ulicemi Trocnovská a Husova, zahrnuje nejstarší, kompaktní část města. Jedná se o dodnes zachovalou, jedinečně rostlou, historickou uliční strukturu, kde i přes několik urbanisticky nešťastných zásahů, provedených v druhé polovině dvacátého století, lze stále poměrně dobře vnímat základní archetypální princip uvození placu náměstí sevřenými úzkými ulicemi. Každá z nich si zaslouží nemalou pozornost, neboť historické centrum jako celek disponuje velkým potenciálem, a to jak z hlediska nabídky kvalitního místa pro bydlení, tak z hlediska turistického ruchu či rekreace obyvatel okolních čtvrtí. Prostředí dnes značně dehonestuje zanedbaný parter, veřejný prostor, který jen stěží odpovídá hodnotě urbanistické struktury místa.

Předložený návrh je jednou z prvních etap koncepčního přístupu při hledání optimálního způsobu budoucího rozvoje města. Následovat by měly další rozvahy, týkající se jak samotného území, tak ploch navazujících. Jedná se tedy jednak o iniciační materiál pro doposud chybějící vizi rozvoje města, architektonickou a funkční koncepci celku, a zároveň o podklad pro podrobné zpracování nastíněných dílčích úloh.

Celkový půdorys návrhu naleznete zde.

Celé portfolio Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny část 1. naleznete zde.

  • úvod