Náměstí v Mnichově Hradišti

  • kde Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště
  • kdy duben 2016
  • jak architektonická soutěž | 3. místo
  • kdo Veronika Indrová, Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti představovalo odpradávna důležitou křižovatku. Charakter místa z této skutečnosti vyvozený nepotlačujeme, neboť právě křížení důležitých cest znamená v městské struktuře jistou výjimečnost, díky které zde existuje i dnes přirozená dějová koncentrace. V současnosti však prostor postrádá důstojnost a atraktivitu, není místem, kde se dobře pobývá. Více než náměstí připomíná křižovatku ulic, autobusové nádraží, parkoviště a neupravený park.

Obnovy scelenosti a velkorysosti náměstí dosahujeme jeho prostorovým vyčištěním, znovuodhalením architektury jednotlivých domů, zobytněním veřejného prostranství, odstraněním bariér, posílením městskosti. Hlavní část náměstí (vymezenou ulicemi Turnovská a Palackého) scelujeme do jedné kompaktní plochy bez bariér, přístupné pouze chodcům a cyklistům (a zásobování). Tento volný klidový prostor v severovýchodní části náměstí bude využíván k různým společenským událostem a shromažďování obyvatel. Přemisťujeme sem sochu Budovce a navrhujeme novou kruhovou kašnu. Důležitým prvkem se stanou i specifické široké pobytové schody, které zároveň vytvářejí bezbariérový vstup do KLUBU. Plochu před průčelím radnice jednoznačně vymezujeme hladkou řezanou dlažbou, čímž jí dodáváme na významu, zvyšujeme důstojnost a posilujeme samu architekturu radničního bloku. Do hladké dlažby budou zakomponovány schody/rampa pro bezbariérový přístup do radnice (boční vstup by mohl sloužit jiným funkcím). Odlišný způsob výdlažby posiluje také význam hlavních vstupů do radničního bloku a zajímavý vztah mezi radnicí a školou. Místu před školou zvyšujeme obytnost nově umístěným městským mobiliářem, například liniovým vodním prvkem s pítky v různých výškových úrovních. V jižní části náměstí odstraňujeme vzrostlý jehličnatý strom, neboť brání pohledově exponovanému rohu radnice. Vertikální dominantou náměstí by měla být radniční věž s hodinami, nikoli smrk. Nové místo pro dočasné umístění vánočního stromu nalézáme v severovýchodní části náměstí – srdci klidové pěší části. U jižního průčelí radnice navrhujeme trojici vlajkových stožárů. Proměnou stávajícího parkoviště v jednolitě vydlážděný sdílený prostor (společný pro chodce a parkující vozy) zvětšujeme parter domů v jižní části náměstí o další důležité pobytové místo. V západní části náměstí obnažujeme morový sloup. Nároží u hotelu U Hroznu vyrovnáváme do jedné výškové úrovně, čímž vzniká důstojná plocha pro venkovní zahrádku přilehlé restaurace. Návrh výdlažby náměstí předpokládá využití stávajících materiálů v maximální míře a to nejen s ohledem na historický a regionální kontext, ale také s ohledem na ekonomické hledisko. Parter okolo domů dláždíme žulovou dlažbou malého formátu (mozaika 6×6 cm) zaručující velmi pohodlnou chůzi. Centrální prostor náměstí bude vydlážděn žulovou pojezdovou kostkou (10×10 cm), významná plocha před radničním průčelím pojezdovou hladkou řezanou dlažbou, parkovací místa podél hlavní komunikace historickou žulovou dlažbou. Hlavní komunikace (Turnovská a V. Nejedlého) budou kvůli minimalizaci hluku z dopravy a přehlednému vymezení asfaltové.

Stávající lampy veřejného osvětlení budou postupně vyměněny za světla nová, jednotná, vykazující lepší vlastnosti nejenom z hlediska energetické a provozní náročnosti, ale i z hlediska světelné pohody, oslnění, světelného znečištění atd. Svým účelem a vzhledem, (tvarem, barvou, velikostí a rozmístěním) by měly důstojně reprezentovat soudobost. Předpokládáme lampy kruhového tvaru s LED zdroji. V radničním bloku (na průčelí objektu Klubu) budou lampy vykonzolené z fasády. Dále počítáme s atmosferickým nasvětlením vodní hladiny kruhové kašny, sochy Budovce a fasády radnice (včetně radniční věže). Přístřešek autobusové zastávky bude typizovaný, prakticky a esteticky uměřený, subtilní, místu nepříliš dominující, transparentní, bez reklamní plochy, bez bočnic zužujících profil chodníku, s dobrým výhledem na přijíždějící vozidlo veřejné dopravy. Na náměstí předpokládáme velký výběr možností pro posezení a to z více i méně formálních forem zohledňujících všechny věkové skupiny a ergonomii. Převažujícím typem bude lavička s dřevěným sedákem a opěrákem s područkami, navrhujeme zde také lavice ve tvaru půlkoule (bez opěráku) modifikovatelné jako velké květináče stejného designu. Typové odpadkové koše, směrovníky, plakátovací sloupy, informační nosiče a stojany na kola volíme neexhibujícího jednoduchého designu, tvaru uzpůsobeného funkci, důstojně reprezentující současnost. Jednotlivé prvky mobiliáře, včetně veřejného osvětlení, budou jednotné barvy RAL 7016 (antracitově šedé). Pro mobilní venkovní pódium vyčleňujeme vhodnou plochu v severní klidové části náměstí. Nově navrženým vodním prvkem bude kašna kruhového tvaru, vyrobená z pískovcových blokových segmentů s nízkou hranou, umožňující posezení i snadné překročení (využití vodní plochy k hraní dětí). Dalším prvkem bude kovový vodní žlab se třemi pítky rozmístěnými v různých výškových úrovních okolo žlabu.

Z dopravního hlediska je nejvýznamnější funkcí náměstí styková křižovatka průtahových úseků dvou silnic II. třídy – II/610 (ulice Víta Nejedlého/ulice Turnovská) a II/277 (Palackého ulice). Tyto silnice budou materiálově a výškově odlišné od přiléhajících sdílených a pěších ploch. Předložený dopravní návrh ponechává křižovatku jako stykovou, světelně neřízenou, s menší úpravou jejích geometrických prvků. Ta spočívá zejména v návrhu všech tří přechodů pro chodce jako dělených. Přechod v ulici V. Nejedlého odsouváme před začátek samostatného odbočovacího pruhu pro levé odbočení (avšak ještě do polohy, která nepůsobí extrémně nelogicky z pohledu přirozených směrů chodců; současnou polohu přechodu v průběhu samostatného odbočovacího pruhu považujeme z dopravního hlediska za nevhodnou). Dělící ostrůvek ve vedlejší větvi křižovatky (ulice Palackého) je navržen zdánlivě nelogicky mezi odbočovací pruhy vlevo/vpravo (obvyklá poloha je v ose komunikace mezi protisměrnými jízdními pruhy). Důvodem je především snaha zajistit dostatečné rozhledové poměry v křižovatce při současné jízdě vozidel odbočujících z Palackého ulice vlevo/vpravo (podružně i pro snadnější průjezd nadgabaritních souprav křižovatkou). Návrh dále odsouvá jednosměrný vjezd na parkoviště v jižní části náměstí mimo uvedenou křižovatku (s možným příjezdem pouze z ulice V. Nejedlého). Současná úprava křižovatky nepůsobí jednoznačně v otázce, zda je tento vjezd čtvrtým ramenem křižovatky, nebo se jedná o vjezd na místo ležící mimo komunikaci. Prostorově (v souladu se zadáním soutěže) je z hlediska dopravy nejvýznamnější změnou náhrada autobusového stanoviště v severní části náměstí dvojicí zastávkových zálivů po obou stranách východní větve silnice II/610 (Turnovské ulice). K tomu je ovšem nutno dodat, že navrženou úpravu provozu autobusů na náměstí zásadně podmiňuje celková úprava linkového vedení autobusů ve městě a jeho okolí (nejlépe včetně úpravy systému odbavení cestujících). Poloha autobusového stanoviště/zastávky přímo na náměstí je jistě optimální z hlediska potřeb cestujících (a potažmo i s pozitivním vlivem na dělbu dopravní práce ve prospěch veřejné hromadné dopravy). Převažující plochu náměstí (vyjma výše zmíněných silnic II. třídy) sjednocujeme do jedné kompaktní plochy bez bariér. Její severní část zpřístupňujeme pouze chodcům a cyklistům a ve vymezenou dobu také zásobování (v jednosměrném provozu, vjezd a výjezd umožněn přes stupňovitý zpomalovací prah), jižní část slouží jako sdílený prostor i pro parkování (jednosměrný provoz, vjezd a výjezd přes stupňovitý zpomalovací prah). Dlažba 10×10 cm, stejně tak dlažba řezaná hladká (před radnicí) je kvůli zásobování řešena jako pojezdová. Návrh počítá celkem s 40 parkovacími stáními na náměstí, z toho 15 využívajících sdílený prostor v jeho jižní části, 20 podél hlavních komunikací a 5 u radnice, vyhrazených pro MěÚ a Městskou policii.
Důležitou roli v celkové koncepci krajinářského řešení hraje usměrnění vzrostlé zeleně a nevyužitelných travnatých ploch tak, aby odpovídaly atmosféře hlavního městského prostoru a pohledově nebránily architektuře radničního bloku. Částečně odstraněnou zeleň (schovávající radniční blok a navíc nešťastně reagující na směr stávajícího parkoviště) nahrazujeme liniovou výsadbou orientovanou podél severní části. Ve stínu korun stromů se ocitne různorodý mobiliář zvyšující pobytovost dnes přesluněného místa. Pro novou výsadbu sedmi stromů navrhujeme použití druhu javor babyka, kultivar s užší korunou (Acer campestre „Elsrijk“), malý strom (8–10 m) s uzavřenou korunou (4–6 m) netrpící padlím, s úrovní nasazení koruny kolem 2,5 m. Listy jsou menší než u původního druhu a později opadávají. Je výborným alejovým stromem pro městské prostory. Snáší trvalejší zastínění i horka, tolerantní je i k zadláždění. Liniovou výsadbu kombinujeme s umístěním solitérních stromů nebo skupin stromů. V těchto případech využíváme stávající zeleně. V západní části náměstí pohledově obnažujeme morový sloup a v dostatečné vzdálenosti od něj zachováváme trojici sakur. Jižně od radničního bloku využíváme stávající jabloně, která vytváří další stinné místo poblíž autobusové zastávky. Pocitově odříznutou jižní část náměstí opticky propojujeme s celkem, čehož dosahujeme absencí zeleně lemující komunikaci v ulici Turnovská. Díky orientaci ke světovým stranám si domy v jižní části stíní samy, netřeba k tomu stromů. Ponecháváme zde pouze solitérní sakuru, jež tvoří další místo pro zastavení na frekventované pěší spojnici. Součástí mobiliáře budou mimo jiné i speciální kruhové lavičky, umožňující využití i jako velký květináč pro osázení kvetoucích rostlin. Mimo sezónu lze takový květináč snadno zaklopit dřevěnou deskou a proměnit v lavičku. Během roku tak prázdné květináče nebudou působit rozpačitě a nestanou se z nich nežádoucí odpadkové koše. Výdlažba v okolí zachovaných stromů zůstane ve stejné výškové úrovni jako stávající terén. Plocha určená pro vsak vody bude řešena ochrannými kruhovými mřížemi.

  • úvod