Hlavní náměstí v Krnově

  • kde Krnov
  • kdy červen 2018
  • jak architektonická soutěž | 2. místo
  • kdo Veronika Indrová, Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl

Genius loci centra města je v současnosti silně narušen. Vrátit místu lidské měřítko, důstojnost, atraktivitu, reprezentativnost a hlavně obyvatelnost vyžaduje, dle našeho přesvědčení, hlubší zásah, navazující na původní, dnes poničené principy strukturování zástavby. Řešený, dnes nezastavěný prostor, znovu rozdělujeme nově navrženými bloky domů na dvě náměstí – Horní a Dolní. Půdorysnou stopu původní zástavby sice není možné opakovat, lze se však vrátit k archetypálnímu principu uvození a definování obou prostranství navazujícími sevřenými ulicemi a parafrázovat tak respektovanou minulost.

Dolní náměstí je svým situováním u radnice předurčeno více k reprezentativním společenským událostem. Jeho tvar vymezujeme nově navrženým blokem domů, jejichž parter nabídne různorodé komerční využití. Ve vyšších podlažích předpokládáme zejména obytnou funkci. Vnitroblok bude využit jako dvoupodlažní garážové parkoviště se zelenou střechou sloužící jako venkovní prostor navazujících bytů. Na Horním náměstí se budou odehrávat nejrůznější kulturní akce a pravidelné trhy, které využijí také průchozího prostoru parteru nově vzniklého druhého bloku, umístěného mezi radnicí a Priorem. Součástí tohoto bloku může být i významnější veřejná stavba, například spolkový dům. V úpravách pochozích povrchů předpokládáme zejména stávající a nové přírodní materiály, které budou v souladu s již použitými a historicky se vyskytujícími materiály na náměstí a to nejen s ohledem na historický a regionální kontext, ale také s ohledem na ekonomické hledisko. Převažující plochu obou náměstí, připomínající svým tvarem a uličním propojením spojité nádoby, scelujeme do jedné kompaktní plochy bez bariér, přístupné pouze chodcům a cyklistům. Okolo radnice ponecháváme stávající růžovou hladkou řezanou dlažbu, která zvyšuje důstojnost a posiluje samu architekturu radničního bloku. Na obou náměstích (v části pěší zóny) na ní naváže žulová kostka stejného odstínu. Parter okolo nově navržených domů dláždíme kostkou malého formátu (mozaika 6×6 cm), zaručující velmi pohodlnou chůzi. Centrální prostor náměstí bude vydlážděn kostkou (10×10 cm). Jednotný (od okolí lišící se odstín) dodává prostranstvím obou náměstí maximální měrou na významu.

Na nově vzniklých prostranstvích navrhujeme dva výrazné vodní prvky: na Dolním náměstí v podobě soudobé kašny kruhového tvaru, vyrobené z kamenných blokových segmentů s nízkou hranou, umožňující posezení i snadné překročení (využití vodní plochy k hraní dětí), na Horním náměstí v podobě vodních trysek chrlících vodu přímo z dlažby. Mezi tryskami se lidé mohou volně pohybovat. Na Dolním náměstí umisťujeme odlitek modelu města s odkazem na předválečnou urbanistickou strukturu. Pomník Leopolda Baurea posouváme směrem západním více do ulice Hobzíkova. Obytnost řešených prostranství zvyšujeme nově umístěným městským mobiliářem. Typové odpadkové koše, pítka, směrovníky, informační nosiče a stojany na kola volíme neexhibujícího jednoduchého designu, tvaru uzpůsobeného funkci, důstojně reprezentující současnost. Za zdařilý považujeme současný mobiliář v parku před gymnáziem, je možné v tomto výběru pokračovat i na náměstí. Důležitou roli v celkové koncepci hraje usměrnění vzrostlé zeleně tak, aby odpovídala atmosféře hlavního městského prostoru a pohledově nebránila architektuře radničního bloku. Částečně odstraněnou zeleň nahrazujeme liniovou výsadbou orientovanou podél severní části.

Z dopravního hlediska předpokládáme, že převážná část obou náměstí bude v režimu pěší zóny (navazující na stávající pěší zónu v ulici Hobzíkova). Zbývající část, napojená na ulici Sv. Ducha a náměstí Minoritů, bude v režimu obytné zóny. Z celkového počtu 121 požadovaných parkovacích míst využíváme cca 60 stávajících (podél severní a východní strany současného náměstí, dalších 20 navrhujeme v severozápadní části, zbývajících 40 ve vnitrobloku. Další parkovací místa (pro nově vzniklé domy) předpokládáme v podzemních prostorech pod blokem).

V první etapě realizace celkového záměru dojde v místě budoucí blokové zástavby ke kultivaci parkových ploch, stávající pěší trasy z dožívajících betonových dlaždic budou nahrazeny pěšinami novými (z komfortním povrchem „zametaného“ betonu), doplněnými mobiliářem korespondujícím s celkovým návrhem náměstí. Většina vzrostlých stromů zůstane ponechána, předpokládáme pouze odstranění keřovin a stromů ve špatném stavu. V prostoru budoucí zástavby východně od radnice využíváme stávající osu se stromořadím, volíme zde pouze odlišný způsob zpevnění plochy – pomocí zatravňovacích betonových pásků. V dočasném řešení bereme maximální zřetel na ekonomické hledisko: většinu plochy bude tvořit stávající trávníkový porost, jednotlivé prvky navrhujeme jako univerzální, mobilní, případně jednoduše demontovatelné a přemístitelné.

Soutěžní panely naleznete ke stažení zde

  • úvod