Hlavní náměstí v Krnově

  • kde Krnov
  • kdy červen 2018
  • jak architektonická soutěž | 2. místo
  • kdo Veronika Indrová, Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl

Genius loci centra města je v současnosti silně narušen. Vrátit místu lidské měřítko, důstojnost, atraktivitu, reprezentativnost a hlavně obyvatelnost vyžaduje, dle našeho přesvědčení, hlubší zásah, navazující na původní, dnes poničené principy strukturování zástavby. Řešený, dnes nezastavěný prostor, znovu rozdělujeme nově navrženými bloky domů na dvě náměstí – Horní a Dolní. Půdorysnou stopu původní zástavby sice není možné opakovat, lze se však vrátit k archetypálnímu principu uvození a definování obou prostranství navazujícími sevřenými ulicemi a parafrázovat tak respektovanou minulost.

Dolní náměstí je svým situováním u radnice předurčeno více k reprezentativním společenským událostem. Jeho tvar vymezujeme nově navrženým blokem domů, jejichž parter nabídne různorodé komerční využití. Ve vyšších podlažích předpokládáme zejména obytnou funkci. Vnitroblok bude využit jako dvoupodlažní garážové parkoviště se zelenou střechou sloužící jako venkovní prostor navazujících bytů. Na Horním náměstí se budou odehrávat nejrůznější kulturní akce a pravidelné trhy, které využijí také průchozího prostoru parteru nově vzniklého druhého bloku, umístěného mezi radnicí a Priorem. Součástí tohoto bloku může být i významnější veřejná stavba, například spolkový dům. V úpravách pochozích povrchů předpokládáme zejména stávající a nové přírodní materiály, které budou v souladu s již použitými a historicky se vyskytujícími materiály na náměstí a to nejen s ohledem na historický a regionální kontext, ale také s ohledem na ekonomické hledisko. Převažující plochu obou náměstí, připomínající svým tvarem a uličním propojením spojité nádoby, scelujeme do jedné kompaktní plochy bez bariér, přístupné pouze chodcům a cyklistům. Okolo radnice ponecháváme stávající růžovou hladkou řezanou dlažbu, která zvyšuje důstojnost a posiluje samu architekturu radničního bloku. Na obou náměstích (v části pěší zóny) na ní naváže žulová kostka stejného odstínu. Parter okolo nově navržených domů dláždíme kostkou malého formátu (mozaika 6×6 cm), zaručující velmi pohodlnou chůzi. Centrální prostor náměstí bude vydlážděn kostkou (10×10 cm). Jednotný (od okolí lišící se odstín) dodává prostranstvím obou náměstí maximální měrou na významu.

Na nově vzniklých prostranstvích navrhujeme dva výrazné vodní prvky: na Dolním náměstí v podobě soudobé kašny kruhového tvaru, vyrobené z kamenných blokových segmentů s nízkou hranou, umožňující posezení i snadné překročení (využití vodní plochy k hraní dětí), na Horním náměstí v podobě vodních trysek chrlících vodu přímo z dlažby. Mezi tryskami se lidé mohou volně pohybovat. Na Dolním náměstí umisťujeme odlitek modelu města s odkazem na předválečnou urbanistickou strukturu. Pomník Leopolda Baurea posouváme směrem západním více do ulice Hobzíkova. Obytnost řešených prostranství zvyšujeme nově umístěným městským mobiliářem. Typové odpadkové koše, pítka, směrovníky, informační nosiče a stojany na kola volíme neexhibujícího jednoduchého designu, tvaru uzpůsobeného funkci, důstojně reprezentující současnost. Za zdařilý považujeme současný mobiliář v parku před gymnáziem, je možné v tomto výběru pokračovat i na náměstí. Důležitou roli v celkové koncepci hraje usměrnění vzrostlé zeleně tak, aby odpovídala atmosféře hlavního městského prostoru a pohledově nebránila architektuře radničního bloku. Částečně odstraněnou zeleň nahrazujeme liniovou výsadbou orientovanou podél severní části.

Z dopravního hlediska předpokládáme, že převážná část obou náměstí bude v režimu pěší zóny (navazující na stávající pěší zónu v ulici Hobzíkova). Zbývající část, napojená na ulici Sv. Ducha a náměstí Minoritů, bude v režimu obytné zóny. Z celkového počtu 121 požadovaných parkovacích míst využíváme cca 60 stávajících (podél severní a východní strany současného náměstí, dalších 20 navrhujeme v severozápadní části, zbývajících 40 ve vnitrobloku. Další parkovací místa (pro nově vzniklé domy) předpokládáme v podzemních prostorech pod blokem).

Vzhledem k tomu, že zahájení realizace nových domů může trvat i několik desítek let, navrhujeme pro toto období řešení dočasné. Hranice dočasně řešeného prostoru se striktně shoduje s hranou budoucí blokové zástavby. Veškeré ostatní plochy, tedy vydlážděná veřejná prostranství obou navržených náměstí a přiléhajících ulic, mohou být od počátku realizované v konečné podobě. V místě budoucí blokové zástavby vznikne v mezidobí venkovní veřejný prostor vymezený ocelovou rámovou konstrukcí. Rozčlenění prostoru pomocí této konstrukce simuluje budoucí rozdělení bloku na jednotlivé objekty. V každé sekci, stejně tak jako později v jednotlivých domech, se může odehrávat jiný děj: sportování, zábava, relaxace, občerstvení, odpočinek, posezení, sledování projekce a živých vystoupení atd. Uprostřed vznikne, stejně jako ve verzi finální, prostor pro parkování. Ocelové rámy nejsou jenom symbolickým odkazem budoucího uspořádání, jejich praktický význam spočívá v jejich univerzálnosti coby základního systémového prvku předurčeného jak pro zavěšení lehkých stínících konstrukcí a nejrůznějších prvků mobiliáře (houpaček, tabulí, promítacích pláten apod.), tak pro růst popínavých rostlin. V dočasném řešení bereme maximální zřetel na ekonomické hledisko: pochozí plochu zamýšlíme v levném a recyklovatelném povrchu mlatu, jednotlivé prvky navrhujeme jako univerzální mobilní, případně jednoduše demontovatelné a přemístitelné.

Soutěžní panely naleznete ke stažení zde

  • úvod